fa-IRen-US

خدمات فنی و مهندسی:

  • انجام خدمات مشاوره فنی و همكاری آموزشی در زمینه راه اندازی بخش های دیالیز و قلب و عروق.
  • سرویس و ارائه خدمات پس از فروش ( فنی و بالینی )
  • تامین قطعات یدکی  و ملزومات  از قبیل باطری و ...